top of page

Regulament concurs online TechCuisine.ro

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului “Studiu de piață privind piata de Smart Home din Romania” (numit in cele ce urmeaza "Concursul") este compania Tech Cuisine SRL, cu sediul în Brăila, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J09/56/2018, Cod de Identificare Fiscala 38743363, (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") pe pagina de internet www.techcuisine.ro, www.facebook.com/TechCuisine.ro si www.techcuisine.typeform.com. Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 26.06.2020 – 30.08.2020, pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual , in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania. 

3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei Tech Cuisine, angajatii

companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4. Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un mesaj privat prin email, pentru a putea fi utilizate in procesul de desemnare si inmanare a premiului. Daca una dintre informatiile personale nu este completata corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras in calitate de castigator.

3.5. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet.

.

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS

5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Consurs poate participa fara a plati nicio taxa. Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa completeze chestionarul studiului privind piata de smart home din Romania și să completeze adresa de e-mail corecta la finalul acestuia.

5.4. Sa ia la cunostinta prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul http://www.techcuisine.ro

SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR

Fiecare participant poate castiga premiul oferit de catre TechCuisine.ro. Premiul consta intr-un kit anti-efractie inteligent Aqara ce cuprinde un hub inteligent Aqara EU si un senzor de vibratie pentru usa. Castigator are dreptul la un singur astfel de premiu. Mai multe completari sau trimiterea raspunsului de mai multe ori nu inseamna mai multe sanse de castig.

Castigatorii vor fi selectati aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorti, prin intermediului website-ului http://www.random.org/. Numai participantii care completeaza adresa de e-mail in formular vor fi automat inscrisi la tragerea la sorti. Tragerea la sorti va avea loc pe 30 august 2020 la orele 24:00.. Castigatorul va fi anuntati a doua zi pe pagina de Facebook TechCuisine.

Premiile vor fi livrate prin curier, dupa confirmarea castigatorilor, in termen de 45 de zile de la validarea acestora.

6.1. Valoarea neta totala estimata a premiilor este de 321 RON.

6.2. Organizatorul va trage la sorti castigatorii, utilizand website-ul www.random.org, din cadrul tuturor participantilor valizi inscrisi in Concurs, care au completat adresa de email in formular. Se vor extrage si 3 rezerve.

6.3. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook Tech Cuisine.ro

6.4. Castigatorul va fi contactat prin e-mail si trebuie sa ofere adresa de livrare in maxim 3 zile de la data notificarii.

6.5. In cazul in care un castigator nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantilor din lista

de rezerva, in ordinea in care au fost extrasi.

6.6. Castigatorul premiului va intra in posesia premiului in termen de 45 de zile de la validare, prin curier.

6.7. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti, cu exceptia celor 3 rezerve.

6.8. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si trimisa prin email, in termen de maxim 5 zile de la data incheierii concursului, catre Tech Cuisine SRL la adresa de email contact@techcuisine.ro Contestatia se va solutiona in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

6.9. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul concurs.

SECTIUNEA 7. ANULAREA JURIZARII

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula extragerile din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care extragerile nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematura a extragerilor nu implica drepturi pentru participanti.

7.3.In cazul anularii jurizarii, vor fi postate notificari adecvate in cadrul website-ului www.techcuisine.ro

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanti care se inscriu in concurs folosind adrese de e-mail false.

SECTIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.

9.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentului Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

10.2. S.C. Tech Cuisine SRL garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15).

10.3. S.C. Tech Cuisine SRL se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe http://www.techcuisine.ro

 

.

bottom of page